Søk Rødliste Med rammer

REEthmia quadrillella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ethmia quadrillella
RE
Sommerfugler
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på ulike planter i rubladfamilien. Biotopen er utkanten av våtmark, elvebredder og fuktig skog. Fra Norge foreligger det kun tre gamle funn fra Nord-Norge: Saltdal 1881 og 1898, og Målselv 1877. Det er stor sannsynlighet for at den er utdødd i Norge. På grunn av påvirkninger fra moderne skogbruk og landbruk regner vi med en viss reduksjon og fragmentering av habitatet. Arten har gått tilbake i Sverige. Siden arten ikke er funnet på over 100 år, plasserer vi den i kategorien RE (regionalt utdødd). Likevel er det en liten mulighet for at vi kan ha populasjoner, og man bør være oppmerksom på arten.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Sattler, K. 2002. Ethmiidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 4:1