Søk Rødliste Med rammer

CREthmia pusiella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ethmia pusiella
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
CR

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på legesteinfrø. Det er tre gamle funn fra Oslo. I nyere tid er den bare funnet på én lokalitet i Asker. Arten har blitt søkt etter på flere lokaliteter i Asker der næringsplanten vokser, men ytterligere forekomster har ikke blitt påvist. På grunn av et sterkt utbyggingspress som fører til fragmentering av utbredelsesområdet, plasseres arten på rødlista i kategorien CR (kritisk truet).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Sattler, K. 2002. Ethmiidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 4:1