Søk Rødliste Med rammer

DDEteone suecica

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Eteone suecica
DD
Leddormer
NE

Artsinformasjon

25 - 50 %

25 - 50 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten kan klassifiseres til alt fra CR til LC. Det foreligger bare få funn av arten fra områder som generelt er godt undersøkt. Det foreligger for lite kunnskap om arten til å vurdere den nærmere.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • silt- og leirbunn

Referanser

 • Pleijel, F. 1993. Polychaeta Phyllodocidae. MIOS. 8: 1-158