Søk Rødliste Med rammer

DDErpobdella testacea

liten hundeigle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Erpobdella testacea
DD
Leddormer

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Erpobdella testacea ble oppdaget ny for Norge i 1997, i tre vatn i Haldenvassdraget. Arten er senere også påvist på vestsida av Oslofjorden (Skien). Antall lokaliteter er lite (<10), men sjøene er store og biotopen relativt stabil. En antar derfor at arten ikke har tilbakegang. Nyere undersøkelser utelukker ikke at arten kan finnes andre steder. Den er vanskelig å skille fra den vanlige arten Erpobdella octaculata (vanlig hundeigle) (Økland & Økland 2009). Kunnskap om forekomst og utbredelse er usikker, derfor sttes arten til DD.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Elveløp
  • klart vann
 • Ferskvann  > Innsjø
  • klart vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > organisk bunn
  • dybunn
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Hardbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • hardbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Spikkeland, I.; Dolmen, D. & Hagen, A. 1999. Iglen Erpobdella testacea påvist i Haldenvassdraget, Østfold. Fauna. 52: 126-131
 • Økland, K.A. & Økland, J. 2009. Igler (Hirudinea) i ferskvann i Norge IV. Rødlistede arter, og nye funn av den sjeldne vorteiglen Glossiphonia verrucata Fauna 62: 21-27