Søk Rødliste Med rammer

ENEpitheca bimaculata

toflekklibelle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Epitheca bimaculata
EN
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

3

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Antall lokaliteter for Epitheca bimaculata i Norge er få, og habitatet er relativt store, rene og næringsrike tjern og sjøer, en biotop som er ganske sjelden. Arten er ømfintlig for forurensning. Det er også langt mellom lokalitetene (sterk fragmentering). Arten har vært ettersøkt, men ikke gjenfunnet på kjente lokaliteter de siste årene. 

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann  > Innsjø  > humøst vann
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn
  • organisk bunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Dolmen, Dag