Søk Rødliste Med rammer

DDEntoloma depluens

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Entoloma depluens
DD
Sopp
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nedbryter i lauvskog. 3 kjente lokaliteter (Op.: Gausdal, No.: Rana. Fi.: Storfjord). Status og trusselbilde er uklart, men den er åpenbart en sjelden art.

Hovedhabitat

  • Fastmarksskogsmark