Søk Rødliste Med rammer

VUEntoloma catalaunicum

katalansk rødspore katalansk raudspore

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Entoloma catalaunicum
VU
Sopp
A2c+4c; C1+2a(i)
DD

Artsinformasjon

17

1 - 5 %

Helt ukjent

10 - 50 %

A-kriterie

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

C, D og E-kriterier

< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 generasjoner

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Er i Norge bare kjent fra kalkrike enger og naturbeitemarker. I andre land kjent fra alvar og kalkrike fjellområder. 4 kjente lokaliteter i landet. Mørketallsfaktor settes til 40. Det virkelige antallet lokaliteter i landet antas dermed ikke å overstige 160, noe som tilsvarer omtrent 3200 individer. Rødlistes etter A2c+4c på grunnlag av antatt reduksjon i habitat og bestand på minst 30% på 50 år, alternativt C1+C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10000 ind., pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • kulturmarkskalkeng
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • ekstensiv aktuell bruk
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksform
    • beite
    • slått
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Gjengroingstilstand
    • i bruk
 • Terrestrisk
  • organisk jord

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm