Søk Rødliste Med rammer

DDEntoloma broesarpensis

kråkerødspore

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Entoloma broesarpensis
DD
Sopp
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En nybeskrevet og lite kjent art, men er i likhet med sine slektninger funnet i grasmarker. Én sikker lokalitet i landet, trolig første funn utenom typelokaliteten i Sør-Sverige. Status og trusselbilde er uklart (bl.a. fordi habitatkravene er mangelfullt kjent). Den er sannsynligvis en meget sjelden art, men den er imidlertid også lett å overse fordi den ligner mer vanlige blåstilka arter av underslekt Leptonia.

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • kulturmarkskalkeng
 • Terrestrisk
  • organisk jord

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent