Søk Rødliste Med rammer

DDEntoloma allochroum

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Entoloma allochroum
DD
Sopp
DD

Artsinformasjon

5 - 25 %

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet i en naturbeitemark og i en edellauvskog (morken ved av hassel). 2 kjente lokaliteter i landet. Status og trusselbilde er uklart (bl.a. fordi habitatkravene er mangelfullt kjent), men den er åpenbart en meget sjelden art  som i det minste delvis er knyttet til naturtyper i tilbakegang.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > moderat tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • lågurtlyngskog
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • hassel
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
 • Terrestrisk
  • organisk jord
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved
  • sterkt nedbrutt ved

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm