Søk Rødliste Med rammer

NTElectrogena affinis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Electrogena affinis
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B1b(iii)+2b(iii)

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Electrogena affinis, som ble  påvist i Norge for første gang i 2004, er registrert i lavereliggende bekker og mindre elver i Asker, Bærum og Ski. Larvene ser ut til en viss grad å være tilknyttet død ved og vannplanter og relativt finpartiklet bunnsubstrat. Mistenker at noen av populasjonene kan være utsatt for forurensining/eutrofiering fra landbruket.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann
  • Elveløp
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • bløtbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bauerndfeind, E. & Moog, O. 2000. Mayflies (Insecta: Ephemeroptera) and ehe assessment of ecological integrity: a methological approach. Hydrobiologia 422/423: 71-83
 • Blackburn, JH., Gunn, R.J.M. & Hammett, M.J. 1998. Electrogena affinis (Eaton, 1885) (Ephemeroptera, Heptageniidae), a mayfly new to Britain. Entomologist's Monthly Magazine 134: 257-263
 • Olsen, K.M. 2008. Noteworthy records of freshwater insects in Norway. Norwegian Journal of Entomology 55: 53-71