Søk Rødliste Med rammer

VUElachista scirpi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Elachista scirpi
VU
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 20000 km²

< 2000 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på havsivaks, og finnes på sterkt saltpåvirkede strandenger. Arten er kjent fra 14 lokaliteter langs Sørlandskysten og Oslofjorden. Habitatet er sterkt utsatt for drenering og utfylling, og i noen tilfeller utbygging. Spesielt skjer det ofte at slike "verdiløse" sumper blir fylt igjen slik at det blir plass til flere parkeringsplasser og marinaer. Vi setter mørketallet til 18. Arten kommer på rødlista i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Strandeng og strandsump
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Traugott-Olsen, E. & Nielsen, E.S. 1977. The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark Fauna entomologica scandinavica 6