Søk Rødliste Med rammer

ENElachista pomerana

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Elachista pomerana
EN
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på ulike gressarter. Biotopen er våte steder ved dammer og bekker. Arten er kjent fra fire lokaliteter i kommunene Kragerø, Rygge, Ski og Ås. Slike habitater utsettes særlig for gjenfylling eller drenering, og vi regner med en pågående fragmentering og reduksjon av leveområdene. Vi setter mørketallet til 12. Arten havner på rødlista med kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate
  • våteng
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Traugott-Olsen, E. & Nielsen, E.S. 1977. The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark Fauna entomologica scandinavica 6