Søk Rødliste Med rammer

CRElachista eskoi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Elachista eskoi
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dette er en art som er knyttet til sump. Den norske lokaliteten er en oresumpskog. Næringsplanten er ukjent. I Norge bare funnet på én lokalitet, i Grimstad. Biotopen er utsatt for drenering og gjenfylling. Det kan finnes flere forekomster i nærheten, og vi setter mørketallet til 5. Arten kommer på rødlista i kategorien CR (kritisk truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark
  • fuktmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • svartor
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bland, K.P. 1996. Elachistidae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 3
 • Lepidopteradatabasen