Søk Rødliste Med rammer

CRElachista cinereopunctella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Elachista cinereopunctella
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på gress eller starr. Biotopen er varme kalkberg med lite vegetasjon. Den er kjent fra to lokaliteter i nedre Telemark, i kommunene Bamble og Porsgrunn. Den ene lokaliteten, Helleåsen i Porsgrunn, ligger delvis i et påtenkt verneområde og delvis i et område som er regulert til industriutbygging. Det er sannsynlig at det finnes flere lokaliteter på kalken i Grenland, men dette er også et veldig pressområde. Vi har satt mørketallet til 5. Arten går inn på rødlista i kategorien CR (kritisk truet).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg  > bergknaus
  • kalkknaus
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Traugott-Olsen, E. & Nielsen, E.S. 1977. The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark Fauna entomologica scandinavica 6