Søk Rødliste Med rammer

NTEctoedemia rubivora

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ectoedemia rubivora
NT
Sommerfugler
B1b(iii)+2b(iii)
NE

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet på to lokaliteter i Norge, Nesodden i Akershus og Kristiansand i Vest-Agder. Biotopen er ifølge litteraturen først og fremst løvskog der det vokser tågebær. I Kristiansand er den imidlertid funnet på åpen kulturmark med tågebær og jordbær. Den kan også gå på andre Rubus-arter som molte og bjørnebær. Fordi den er såvidt "bred" økologisk, vurderer vi at arten har mye større utbredelse enn de hittil kjente funnene tyder på. Vi setter mørketallet til 20. Arten gis kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > fuktmark
  • småbregnefuktskog
   • Dominans
    • Lauvtrær
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engkant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen