Søk Rødliste Med rammer

CREctoedemia atricollis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ectoedemia atricollis
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bladminerer på hagtorn, av og til andre busker i rosefamilien. Den er kjent fra en lokalitet i Ås i Akershus. Lokaliteten er truet av utbygging. Arten er sannsynligvis først og fremst knyttet til naturlige kratt med hagtorn, et habitat som er meget utsatt. Vi setter mørketallet til 15. Dette gjør at arten blir rødlistet i kategori CR (kritisk truet).

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Gjengroingstilstand
    • sein gjenvekstsuksesjonsfase
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter
  • bladverk og reproduktive deler

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen