Søk Rødliste Med rammer

ENEctoedemia arcuatella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ectoedemia arcuatella
EN
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bladminerer på jordbær. Den er funnet tre ganger i Norge: Skien i Telemark, Kristiansand i Vest-Agder og på Osterøy i Hordaland. Arten er helt sikkert oversett mange steder. På grunn av endrede driftsformer i landbruket, reduseres de potensielle levestedene for arten. Vi setter mørketallet til 50. Det medfører at arten faller inn under kategorien EN (truet) på rødlista.

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Gjengroingstilstand
    • tidlig gjenvekstsuksesjonsfase
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engkant
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Gjengroingstilstand
    • tidlig gjenvekstsuksesjonsfase
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen