Søk Rødliste Med rammer

VUEchinoderma pseudoasperula

dvergparasollsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Echinoderma pseudoasperula
VU
Sopp
C2a(i)
VU

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nedbryter (saprotrof) på marka, 3 norske kjente forekomster, alle fra Oppland; to fra oreskog (den ene fra naturreservat, Gjøvik, den andre Lunner/ødelagt) og en fra tørrere blandingsskog på skredjord med mye gråor og rogn. Mørketallsfaktor settes til 40. Det virkelige antallet i landet antas ikke å overstige 120, noe som tilsvarer omtrent 360 genetisk unike mycel (antas å tilsvare 3600 individer ifølge IUCNs definisjoner). Rødlistes etter 1) C2a (i) på grunnlag av totalbestand <10000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Tynning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm