Søk Rødliste Med rammer

NTDocosia pallipes

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Docosia pallipes
NT
Tovinger
B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Docosia pallipes er kjent fra én lokalitet i Vestfold (Horten, Falkenstein, Veggefjellet). Dette er en meget spennende lokalitet av stor entomologisk verdi. Lokaliteten inneholder en rekke habitater som spenner fra frodig vegetasjon langs Mølledammen til rasmark og edelløvskog. Denne arten er assosiert med sopp. Tilgangen på liknende habitater er mangelfull og mørketall for forekomstareal er satt til 20. Artens habitat er truet av hogst som påvirket dens leveområde. Docosia pallipes rødlistes iht IUCN-kriteriene i kategori NT.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • alm
    • eik
    • hassel
    • lind
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
 • Kulturmark
  • Kulturmarkseng
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier
  • vedboende sopp
 • Terrestrisk
  • lav og markboende sopp
 • Terrestrisk  > levende dyr og dyrebo  > bo og reir
  • fuglereir

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Falk, S.J. & Chandler, P.J. 2005. A review of the scarce and threatened flies of Great Britain. Part 2: Nematocera and Aschiza not dealt with by Falk (1991). Joint Nature Conservation Committee, Species Satus 2: 1-189
 • Gammelmo, Ø. & Søli, G. 2006. Norwegian fungus gnats of the family Mycetophilidae (Diptera, Nematocera). Norw. J. Entomol. 53 (1): 57-69