Søk Rødliste Med rammer

NTDipturus nidarosiensis

svartskate

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Dipturus nidarosiensis
NT
Fisk
A2a
DD

Artsinformasjon

Nær truet (NT)

25 - 50 %

25 - 50 %

Helt ukjent

A-kriterie

15 - 30 %

Direkte observasjoner (a)

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Datagrunnlaget om svartskate er tynt, selv om de siste årene har gitt noe mer kunnskap. I forbindelse med et pågående forskningsprogram for å kartlegge fjordens økosystem ble det prøvd å skaffe materiale ved å gjenbesøke lokaliteter i Hardangerfjorden som gav fangst av svartskate på 1950-tallet, men arten dukket ikke opp i undersøkelsene fra 2009. I perioden 2006-2009 har det blitt svært få registrert verifiserte fangster av svartskater i Havforskningsinstituttet sine toktdata. Det er all grunn til å tro at svartskate er svært fåtallig i norske farvann og siden den er satt til NT på den globale rødlista har vi også valgt denne kategorien.

 

Arten har antakelig sin hovedforekomst i Norge (særlig Møre-Trondheimsfjorden), men er funnet ved Island og vest for Skottland og Irland (Whitehead et al. 1984, Pethon 2005). Forekommer fra 200 til 1000 m dyp, men mangler i undersøkelser på skråningene mot Norskehavet (Bergstad et al. 1999) og i Norskerenna (Skjæråsen & Bergstad 2001). Dette kan antyde en mer begrenset utbredelse enn kartet i Pethon (2005) gir inntrykk av. Iflg. Pethon (2005) fremdeles vanlig på visse steder i Trondheimsfjorden, men arten regnes generelt som sjelden (Whitehead et al. 1984). Reproduksjonsraten antas å være lav (Froese & Pauly 2006).

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
  • Kystvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
 • Marint
  • Fjord
 • Marine systemer  > Løs bunn
  • afotisk bunn
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn
  • afotisk bunn
 • Marint  > uorganisk substrat
  • bløtbunn
 • Marint  > frie vannmasser  > afotisk sone  > afotisk vann
  • mesopelagisk (200-1000 m)

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Uregulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst  > Fiskerelatert
  • Kroking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Garnfangst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Tråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bergstad, O.A., Bjelland, O. & Gordon, J.D.M. 1999. Fish communities on the slope of the Norwegian Sea. Sarsia. 84: 67-78
 • Bjelland, Otte: Havforskningsinstituttet
 • Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2006.FishBase.
 • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug.
 • Skjæraasen, J.E. & Bergstad, O.A. 2001. Notes on the distribution and length composition of Raja lintea, R. fyllae, R. hyperborea and Bathyraja spinicauda (Pisces: Rajidae) in the deep northeastern North Sea and on the slope of the eastern ICES Journal of Marine Science. 58: 21-28
 • Vollen, Tone: Havforskningsinstituttet
 • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E. 1984. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, Paris. 1