Søk Rødliste Med rammer

CRDipturus batis

storskate

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Dipturus batis
CR
Fisk
A2a
DD

Artsinformasjon

Kritisk truet (CR)

1 - 5 %

1 - 5 %

Helt ukjent

A-kriterie

> 80 %

Direkte observasjoner (a)

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Datagrunnlaget om storskate er tynt, selv om de siste årene har gitt noe mer kunnskap. I forbindelse med et pågående forskningsprogram for å kartlegge fjordens økosystem ble det prøvd å skaffe materiale ved å gjenbesøke lokaliteter i Hardangerfjorden som gav fangst av storskate på 1950-tallet, men arten dukket ikke opp i undersøkelsene fra 2009. I perioden 2006-2009 har det ikke blitt registrert verifiserte fangster av storskate i Havforskningsinstituttet sine toktdata. Det er all grunn til å tro at storskate er svært fåtallig i norske farvann og siden den er satt til CR på den globale rødlista velger vi også det i Norge.

 

Arten synes å ha et mindre utbredelsesområde langs kysten av Sør-Norge enn det Pethons (2005) kart antyder (Bergstad 1990, Bergstad et al. 1999). Vestligst i Barentshavet er det bare spredte funn (Schevalev 2004). Formeringsraten er karakterisert som meget lav (Froese & Pauly 2006).

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
  • Kystvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marint  > Fjord
  • lite ferskvannspåvirket
 • Marine systemer
  • Løs bunn
  • Mellomfast  bunn
 • Marint  > uorganisk substrat
  • bløtbunn
 • Marint  > frie vannmasser  > eufotisk sone  > normalsalt vann
  • epipelagisk (0-200 m)
 • Marint  > frie vannmasser  > afotisk sone  > afotisk vann
  • mesopelagisk (200-1000 m)

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Uregulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst  > Fiskerelatert
  • Kroking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Garnfangst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Tråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bergstad, O.A. 1990. Ecology of the fishes of the Norwegian Deep: distribution and species assemblages. Netherlands Journal of Sea Research. 25: 237-266
 • Bergstad, O.A., Bjelland, O. & Gordon, J.D.M. 1999. Fish communities on the slope of the eastern Norwegian Sea. Sarsia. 84: 67-78
 • Bjelland, Otte: Havforskningsinstituttet
 • Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2006.FishBase.
 • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug.
 • Schevelev, M.S. 2004. Investigations by PINRO in the Spitsbergen Archipelago area. Pinro Press, Murmansk.
 • Vollen, Tone: Havforskningsinstituttet
 • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E. 1984. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, Paris. 1