Søk Rødliste Med rammer

DDDesmophyllum cristagalli

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Desmophyllum cristagalli
DD
Svamper, koralldyr
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

I Norge er arten kun kjent fra Bergensområdet. Arten er knyttet vertikale bergvegger hvor den vokser under overheng. Den er svært langsomtvoksende og vil derfor være sårbar for alle former for skade eller forringelse av habitatet. Artens habitat er svært vanskelig å undersøke. I tillegg er det lite kjent om forekomst av aktuelt habitat. Kategorien DD velges fordi forekomst og tilstand i Norge er svært mangelfullt kjent.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Marine økoregioner
  • Nordsjøen
 • Marine systemer  > Fast bunn  > afotisk bunn
  • saltvannsbergvegger og grotter
 • Marint  > uorganisk substrat  > hardbunn
  • vegger og overheng

Referanser

 • Buhl Mortensen, Pål
 • Fosshagen, A. & Høisæter, T. 1992. The second Norwegian record of the deep-water coral, Desmophyllum cristagalli Milne-Edwards & Haime, 1848 (Cnidaria:Scleractinia). Sarsia. 77: 291-292