Søk Rødliste Med rammer

VUDepressaria silesiaca

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Depressaria silesiaca
VU
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 20000 km²

< 2000 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på vanlig ryllik og burot. Biotopen er enger, bakker og åkerkanter der næringsplantene vokser. Arten er kjent fra 9 lokaliteter i indre deler av Østlandet. Arten er sårbar ved at engene gror igjen eller gjødsles ihjel. Til en viss grad kompenseres dette ved at den også kan benytte kantsonene. Vi setter mørketallet til 18. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • 2002 . Oecophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 4:1
 • Lepidopteradatabasen