Søk Rødliste Med rammer

ENDepressaria depressana

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Depressaria depressana
EN
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten er funnet på et fåtall lokaliteter i indre Oslofjord der den lever på hjorterot. Det foreligger enkeltfunn fra Odalen i Hedmark og Kragerø i Telemark. En alternativ næringsplante er vill gulrot, og dette er muligens næringsplanten her. Funnene fra Odalen er gamle, og artens brohode i Norge er på kalktørrengene i indre Oslofjord, der den kan finnes i antall. Imidlertid er dette området utsatt for sterkt utbyggingspress, hvilket medfører fragmentering og reduksjon av forekomstarealet. Vi setter mørketallet til 10. Arten blir rødlistet i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
  • veldrenert  
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • kulturmarkskalkeng
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • 2002 . Oecophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 4:1
 • Lepidopteradatabasen