Søk Rødliste Med rammer

DDDelphinapterus leucas

hvithval kvitkval buovja

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Delphinapterus leucas
DD
Pattedyr (Norge)
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Bonn II

CITES II

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bestandsestimater finnes ikke for norske farvann. Sterkt redusert bestand gjennom historisk fangst opp til 1960-årene. Bestandsavgrensninger og vandringer er uklare, men antas å reprodusere i norske høyarktiske områder. Pågående studier antyder lokal utbredelse ( Lydersen et al. 2001).   Bestanden ved Vest-Grønnland er sterkt redusert.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Arktisk vann
  • Kystvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Organiske gifter (PAH mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Kovacs, Kit M.
 • Lydersen, C., Martin, A.R. Kovacs, K. M., & Gjertz, I. 2001. Summer and autumn movement of white whales (Delphinapterus lucas) in Svalbard, Norway Marine Ecology Progress Series 219: 265-274
 • North Atlantic Marine Mammal Commission. 2006. Scientific Committee. Report of the thirteenth meeting.