Søk Rødliste Med rammer

DDDelamarea attenuata

knippetråd

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Delamarea attenuata
DD
Alger
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En tilsynelatende sjelden, men trolig ofte upåaktet art. Inntil 8 cm høy, ugrenet og ca 1 mm tykk. Vokser i littoralsonen, ofte i fjærepytter. I Norge bare kjent fra få funn i Finnmark, men nylig påvist i Sverige og Danmark, og bør derfor forventes å forekomme langs resten av norskekysten. Kan være forvekslet med tynne Scytosiphon. Foreløpig ikke tilstrekkelig grunnlag for rødlistevurdering, da arten uten mikroskopi forveksles med andre alger.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Fast bunn
    • eufotisk bunn