Søk Rødliste Med rammer

ENCystophora cristata

klappmyss ávjjur

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cystophora cristata
EN
Pattedyr (Norge)
A2ab
VU

Artsinformasjon

15

Sårbar (VU)

> 50 %

5 - 25 %

10 - 50 %

A-kriterie

50 - 80 %

Direkte observasjoner (a) Egnet bestandsindeks for arten (b)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bestanden i Vesterisen ble i 1997 beregnet til 24 000 unger (14 800-32 700) og 100-110 000 ettår og eldre dyr, men nye tellinger i 2005 på 15 200 (CV = 0.25) tyder på at ungeproduksjonen nå er betydelig lavere (Haug 2006). Denne nedgang er bekrefetet ved en ny telling av unger i 2007 på 15 370 (CV = 0.11) ( ICES 2008). Det betyr at nedgangen i bestanden ikke har stoppet opp selv om fangsten ble sterkt begrenset. ICES betraktet fangstnivået for klappmys i Vesterisen for bærekraftig i noen år, men har manet til forsiktighet i forvaltningen på grunn av indikasjonene på redusert ungeproduksjon. Etter tellingen i 2005 anbefalte ICES null-kvote. Den fortsatte bestandsreduksjon etter at de store fangstene tok slutt indikerer at det er andre påvirkningsfaktorer som har negativ betydning for bestanden i tillegg til fangsten. Klimaendringer har også redusert utbredelse og kvalitet på havis som er egnet for klappmyss.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Arktisk vann
  • Norskehavsdypvann
  • Atlantisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Regulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Klimatiske endringer
  • Andre : Redusret utbredelse og kvalitet på havis som er egnet for klappmyss pga klimaendringer.
 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Haug, T. 2006. Klappmys. Fisken og havet, særnr. 1-2006: 103-104
 • ICES 2008. Report on the working group on harp and hooded seals (WGHARP). ICES CM2008/ACOM: 17, 59 pp.