Søk Rødliste Med rammer

ENCystolepiota adulterina

voksen melparasollsopp vaksen mjølparasollsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cystolepiota adulterina
EN
Sopp
C2a(i)

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Vokser i næringsrik skog, i alle fall en av lokalitetene lauvskog. Kjent fra 2 funnsteder i Norge; Te.: Bamble, Porsgrunn. Mørketallsfaktor settes til 40. Det virkelige antallet i landet antas dermed ikke å overstige 80, noe som antas å tilsvare ca. 1600 individer. Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)