Søk Rødliste Med rammer

NTCystobranchus mammillatus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cystobranchus mammillatus
NT
Leddormer
D2

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Calliobdella mammillata er parasitt på lake og er funnet bare i to lokaliteter (vassdrag) i Norge (i Østfold og Oppland). Utbredelsen/forekomstarealet er imidlertid antakelig betraktelig større (mørketall 5)

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart kontinental seksjon
  • Svakt kontinental seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø
  • klart vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk
  • Afotisk
 • Ferskvann  > organisk substrat  > levende ferskvannsdyr
  • ytre vev hos ferskvannsfisk

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang