Søk Rødliste Med rammer

VUCrepidotus cinnabarinus

sinobermuslingsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Crepidotus cinnabarinus
VU
Sopp
D1
EN

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

250 - 1000 reproduserende individ

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nedbryter (saprotrof) på morken lauvved. 2 kjente lokaliteter i Norge, og ellers i Fennoskandia bare noen få kjente funn fra Sverige. Liten, men svært iøynefallende art, antatt varmekjær. Mørketallsfaktor settes til 15. Det virkelige antallet i landet antas dermed ikke å overstige 30, noe som antas å tilsvare ca. 300 individer. Rødlistes etter D1 på grunnlag av svært liten populasjon, med totalbestand <1000 ind. Det er vanskelig å bedømme eventuell reduksjon.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm