Søk Rødliste Med rammer

DDCraniella sp. nov

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Craniella sp. nov
DD
Svamper, koralldyr
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

 Arten er svært lite kjent. Fra norske farvann foreligger det bare ett upublisert funn fra Tromsøflaket. For øvrig er det noen spredte funn fra Barentshavet.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer