Søk Rødliste Med rammer

CRCosmopterix lienigiella

takrørglansmøll takrøyrglansmøll

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cosmopterix lienigiella
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
CR

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 10 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på takrør. I Norge er arten bare kjent fra et lite våtmarksområde i Kristiansand. Arten er blitt søkt etter i egnede habitater flere steder, men med negativt resultat. Forekomsten i Norge trues av utbygging (i første omgang avverget) og endring av fuktighetsforholdene i grunnen som berører takrørbestanden. På grunn av den lille forekomsten, er den også sårbar for "naturlige" katastrofer. Mørketallet settes til 2. Arten rødlistes i kategorien CR (kritisk truet).

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Strandeng og strandsump
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Koster, S. & Sinev, S. 2003. Microlepidoptera of Europe 5. Momphidae s.l.
 • Lepidopteradatabasen