Søk Rødliste Med rammer

VU°Cortinarius pinophilus

moslørsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cortinarius pinophilus
VU°
Sopp
C2a(i)
VU°

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent

Kriteriedokumentasjon

Danner mykorrhiza med furu, i lav- og mosedominert sandfuruskog. 2 kjente lokaliteter (Elverum). Mørketallsfaktor settes til 20. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 40, noe som antas å tilsvare omtrent 800 individer. Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2 500 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner. Flyttes ned én kategori pga. større nabopopulasjoner i Härjedalen og Dalarne. 

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > svært tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • lavskog
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm