Søk Rødliste Med rammer

VUCortinarius kristinae

kristinslørsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cortinarius kristinae
VU
Sopp
C2a(i)

Artsinformasjon

5 - 25 %

5 - 25 %

Helt ukjent

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Cortinarius kristinae (ined.). Danner mykorrhiza med gran, i lågurtgranskog. 12 kjente lokaliteter, trolig svakt oseanisk. Mørketallsfaktor settes til ca. 17. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 200, noe som antas å tilsvare ca. 4 000 individer. Tilbakegang som helhet antas, selv om arten stedvis også opptrer i ungskog. Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • lågurtskog
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • eldre skog
    • yngre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • tett skog
    • skog med relativt høy tresjiktstetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent