Søk Rødliste Med rammer

NTCortinarius cupreorufus

kopperrød slørsopp koparraud slørsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cortinarius cupreorufus
NT
Sopp
C2a(i)
NT

Artsinformasjon

50

< 1 %

1 - 5 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Danner mykorrhiza med gran, sjeldnere furu, i moserik kalkskog. 100 kjente lokaliteter. Mørketallsfaktor settes til 9. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 900, noe som antas å tilsvare ca. 18 000 individer. Tilbakegang som helhet antas, selv om arten stedvis i de rikeste kalkområdene har store populasjoner med god re-etableringsevne i ungskog. Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtskogs
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • gran
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
    • yngre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • tett skog
    • skog med relativt høy tresjiktstetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > fuktmark
  • kalkhøgstaudeskog
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • gran
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
    • yngre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • tett skog
    • skog med relativt høy tresjiktstetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > moderat tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtlyngskog
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • gran
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
    • yngre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • tett skog
    • skog med relativt høy tresjiktstetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > moderat tørkeutsatt mark  > fuktmark
  • lågurtolivinfuktskog
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • gran
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
    • yngre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • tett skog
    • skog med relativt høy tresjiktstetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet
  • kalklågurtlyngfuktskog
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • gran
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
    • yngre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • tett skog
    • skog med relativt høy tresjiktstetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Brandrud, T. E. Dahl, T. H. og Fonneland, I. L. 2000. Sørlandssopper. Blekksoppen 28(80):12-21.
 • Gaarder, G., Holtan, D., Jordal, J.B., Larsen, P. og Oldervik, F. 2005. Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, areal- og miljøver
 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
 • Ødegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T. E., Jordal, J. B., Nilsen, J. E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. og Aarrestad, P. A. 2005. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Kartlegging og overvåking av prioriterte lokaliteter for rødlistearter. Framdriftsrapport 2003-2004. NINA minirapp. 50 s. + Vedl. 1-10.