Søk Rødliste Med rammer

DDCortinarius coleoptera

billeslørsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cortinarius coleoptera
DD
Sopp
NE

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra 2 lokaliteter (He.: Eidskog, Tr.: Storfjord). Den vokser i furuskog, oftest på tørr og sandig grunn. Status og trusselbilde er uklart, men det synes å være en sjelden art.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > svært tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • lavskog
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet