Søk Rødliste Med rammer

NT°Cortinarius barbatus

elfenbensslørsopp elfenbeinsslørsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cortinarius barbatus
NT°
Sopp
C2a(i)
NT°

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent

Kriteriedokumentasjon

Danner mykorrhiza med edellauvtrær som lind, eik og bøk. Det er 16 kjente lokaliteter her i landet. Mørketallsfaktor settes til 30. Det virkelige antallet lokaliteter i Norge antas ikke å overstige 480, noe som antas å tilsvare ca. 9 600 individer. Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <20 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner. Arten skulle strengt tatt vært ført til VU, men er senket ett trinn, som følge av større populasjoner i Sverige (Danmark).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > moderat tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • lågurtlyngskog
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • bøk
    • eik
    • hassel
    • lind
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med relativt høy tresjiktstetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm