Søk Rødliste Med rammer

NTCortinarius areni-silvae

reinlavslørsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cortinarius areni-silvae
NT
Sopp
D1

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

1000 - 2000 reproduserende individ

Oppsummering

Endret taksonomisk status

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Danner mykorrhiza med furu, trolig også lauvtrær, i tørr, sandig skog, inkludert lavdominert sandfuruskog (=hovedhabitat i Sverige). Østlig art. 3 kjente lokaliteter. Mørketallsfaktor settes til 20. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 60, noe som antas å tilsvare omtrent 1200 individer. Tilbakegang vanskelig å vurdere. Rødlistes etter D1 på grunnlag av totalbestand <2000 ind. Tidligere behandlet som en varietet av C. balteatoalbus.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > svært tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • lavskog
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)