Søk Rødliste Med rammer

DDCortinarius alboglobosus

snøslørsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Cortinarius alboglobosus
DD
Sopp

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er i Norge bare kjent fra ett funn i Jotunheimen (Op.: Lom), lågurt-fjellbjørkeskog, Status og trusselbilde er uklart, men det synes å være en sjelden art.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • lågurtskog
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • bjørk
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet