Søk Rødliste Med rammer

ENCoptotriche heinemanni

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coptotriche heinemanni
EN
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten er minerer på molte. Den er kjent fra to lokaliteter i Norge: Stokke i Vestfold og Ås i Akershus. Habitatet er myrer i lavlandet nær kysten. I denne landsdalen er dette habitatet i ferd med å bli utradert, og således er forekomstene av sommerfuglen gjenstand for fragmentering. Vi har satt mørketallet til 15. Det medfører at arten plasseres i rødlistekategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Åpen myrflate
  • Flommyr, myrkant og myrskogsmark
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • åpen mark med busksjikt
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen