Søk Rødliste Med rammer

ENColeophora vulnerariae

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora vulnerariae
EN
Sommerfugler
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på rundskolm. Den eneste norske forekomsten er i sanddynene på Lista. Forekomsten er liten og derfor sårbar for "naturlige katastrofer" som stormer og oversvømmelser. Andre trusler er slitasje på grunn av tråkk og muligens gjengroing. Vi setter mørketallet til 3. Arten rødlistes i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Tråkk og motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Langmaid, J.R., Bland, K.P., Corley, M.F.V. & Razowski, J. 1996. Coleophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland
 • Lepidopteradatabasen