Søk Rødliste Med rammer

NTColeophora unigenella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora unigenella
NT
Sommerfugler
B1a(i)+2a(i)
LC

Artsinformasjon

5 - 25 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på reinrose, og er funnet på én lokalitet i Balsfjord i Troms. Lokaliteten ligger like over tregrensa, og er en typisk reinrosehei. Arten er blitt søkt etter på flere tilsvarende lokaliteter i Troms og Finnmark, men uten resultat. Men på grunn av at arten er svært liten, og sannsynligvis har kort flyvetid, kan den nok lett overses. Vi setter mørketallet til til 20. Det gjør at arten får kategori NT (nær truet). 

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • Arktisk-alpin fastmark  > Fjellhei og tundra  > snøbeskytta hei  > dvergbuskheier
  • kalkreinrosehei
  • reinrosehei
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Byttedyr/næringskilde
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Kyrki, J. & Karvonen, J. 1984. The biology of Coleophora unigenella (Lepidoptera, Coleophoridae) Notulae Entomologicae 64: 51-53
 • Lepidopteradatabasen