Søk Rødliste Med rammer

VUColeophora uliginosella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora uliginosella
VU
Sommerfugler
B2a((i))b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på blokkebær. Arten finnes på fuktige steder der planten vokser, også i åpen skog der det er vått nok. I Norge er arten kjent fra fire lokaliteter; to i Kristiansand, samt fra kommunene Ås og Sørum i Akershus. Spesielt i kystområdene er drenering og gjengroing trusler mot forekomstene. Her kan også utbygging utslette lokaliteter. Lenger inne i landet er det sannsynligvis mange uoppdagede forekomster, og her vil arten være mindre utsatt. Mørketallet settes til 30. Målrettet leting vil kanskje føre til at arten påvises mange flere steder, og at arten bør endre status. Inntil videre fører vi den opp på rødlista ut fra et "føre var" prinsipp. Arten  rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
 • Kulturmark
  • Kystlynghei
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen