Søk Rødliste Med rammer

VUColeophora tamesis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora tamesis
VU
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på ryllsiv. Biotopen er grøfter, fuktenger, sump og andre våte steder. Sommerfuglen er påvist på 23 lokaliteter fra Lista til Asker i Akershus. Den påvirkes negativt av drenering, gjenfylling og gjengroing. Mørketallet settes til 18. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Våtmarkssystemer
  • Modifisert våtmark
  • Natur-våtmark
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate
  • våteng
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Langmaid, J.R., Bland, K.P., Corley, M.F.V. & Razowski, J. 1996. Coleophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland
 • Lepidopteradatabasen