Søk Rødliste Med rammer

VUColeophora siccifolia

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora siccifolia
VU
Sommerfugler
D2
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever hovedsakelig på bjørk, men også andre løvtrær kan benyttes. Bare funnet én gang i Norge: Birkenes i Aust-Agder. Biotopen oppgis å være åpne steder med spredt bevoksning av busker eller trær, for eksempel lyngheier. Det er vanskelig å forstå hvorfor arten ikke er funnet flere ganger. Muligens er den oversett. Mørketallet settes til fem. På grunn av meget begrenset forekomstareal tilfredsstiller den D2-kriteriet, og plasseres på rødlista i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • bjørk
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • åpen tresatt mark
    • åpen mark med svært spredt tresetting
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • vedvekster i rosefamilien
  • bjørk

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Langmaid, J.R., Bland, K.P., Corley, M.F.V. & Razowski, J. 1996. Coleophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland
 • Lepidopteradatabasen