Søk Rødliste Med rammer

NTColeophora potentillae

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora potentillae
NT
Sommerfugler
B2a((i))b(iii)
LC

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på ulike urter i rosefamilien. Biotopen er fuktige enger, grøftekanter og andre moderat fuktige steder. Arten synes å opptre i lavt antall, og er alltid blitt funnet enkeltvis. Den er kjent fra 8 lokaliteter fra Kristiansand til Oppdal, ingen funn på Vestlandet. Gjengroing kan være et problem for arten. Samtidig synes den å ha en bred økologisk nisje, og kan finnes på typiske kantbiotoper. Dette gjør at den kan tilpasse seg endringer i omgivelsene. Vi setter mørketallet til 40. Arten får kategorien NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engkant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Langmaid, J.R., Bland, K.P., Corley, M.F.V. & Razowski, J. 1996. Coleophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland
 • Lepidopteradatabasen