Søk Rødliste Med rammer

ENColeophora millefolii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora millefolii
EN
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på vanlig ryllik. Selv om vertsplanten er vanlig, er sommerfuglen meget sjelden. Den er bare kjent fra fem lokaliteter på Østlandet i kommunene Fredrikstad, Vestre Slidre, Vang og Nord-Fron. Biotopen er varme tørrenger eller tørrbakker. Levestedene er utsatt for gjengroing eller gjødsling. Mørketallet settes til 18. Arten rødlises i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Kystnær grus- og steinmark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124