Søk Rødliste Med rammer

VUColeophora lithargyrinella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora lithargyrinella
VU
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever i to ulike habitater med hver sin næringsplante: (1) Åpen skog med lundstjerneblom og (2) havstrender med strandsmelle. I Norge ser det ut til at det er den førstnevnte habitattype med medfølgende vertsplante, som er den foretrukne. Arten er funnet på tre vidt atskilte lokaliteter: I Stavanger, i Vang i Valdres og i Ås i Akershus. Lokaliteten i Ås er truet av utbygging, og lokalieteten i Stavanger er allerede borte. Likevel vil den generelle trusselen mot arten være at næringsplanten skygges ut ved at levestedene gror igjen eller ved at det plantes gran. Det er sannsynlig at arten har et høyt mørketall. Vi setter det til 45. Arten rødlistes i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet
    • åpen mark med svært spredt tresetting
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Langmaid, J.R., Bland, K.P., Corley, M.F.V. & Razowski, J. 1996. Coleophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland
 • Lepidopteradatabasen