Søk Rødliste Med rammer

REColeophora lassella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora lassella
RE
Sommerfugler
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på paddesiv. Det er en vidt utbredt plante, men sommerfuglen ser ut til kun å finnes der planten vokser på sand et stykke innenfor selve havstranden. Arten er bare funnet én gang i Norge, Sireosen i Flekkefjord for mer enn 100 år siden. Dette habitatet er sårbart for endringer, f.eks. påvirkninger av elveløp eller vannføring. Videre kan slitasje eller utbygging ødelegge forekomster. Denne lokaliteten eksisterer sannsynligvis ikke idag. Det kan synes som arten er forsvunnet fra Norge. Det har vært samlet mye på våte områder langs kysten av Vest-Agder i senere år, og det har ikke kommet fram flere eksemplarer. Av den grunn setter vi arten som regionalt utdødd (RE).

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Strandeng og strandsump
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Langmaid, J.R., Bland, K.P., Corley, M.F.V. & Razowski, J. 1996. Coleophoridae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland
 • Lepidopteradatabasen