Søk Rødliste Med rammer

CRColeophora hackmani

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Coleophora hackmani
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på nikkesmelle. Den er kjent fra én lokalitet på Hvaler i Østfold, en i Nøttery og en i Moss. Habitatet på Hvaler er en strandeng på skjellsand og grus på cirka 100x100 m. Lokaliteten er sårbar for tråkk og slitasje av badegjester. Her lever også en annen sjelden Coloephora-art: C. conspicuella. Vi setter mørketallet til 5. Andre potensielle biotoper ved Oslofjorden er under sterkt press på grunn av utbygging og ferieaktiviteter. Arten plasseres på rødlista i kategorien CR (kritisk truet).

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Kystnær grus- og steinmark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Tråkk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124